ผู้ประกอบการที่ผ่านการกลั่นกรองเข้าร่วมบ่มเพาะกับหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ( ครั้งที่ 1 )

ธุรกิจปลาสะดุ้งแดด ป.อริย ของ นายชนินทร์ รักวงษ์

(ผ่านการกลั่นกรองเข้าเป็น Start up Companies เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560)

 

แผนการบ่มเพาะ ปลาสะดุ้งแดด ป.อริย ของนาย ชนินทร์ รักวงษ์ ( Stert up cialis prix Companies )