ขอเสนอโครการบ่มเพาะธุรกิจ ปี พ.ศ.2560-2561 ผู้ประกอบการ Start up Companies ของ หน่วยบ่มเพาะ วิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จำนวน 3 ราย

ข้อเสนอโครงการบ่มเพาะธุรกิจ ปี พ.ศ. 2560 Read More …