ประวัติความเป็นมา

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ (Rajabhat Rajanagarindra University Business Incubators : RRUBI) ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ทำหน้าที่ส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป นำองค์ความรู้ ผลการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ความคิด ทรัพย์สินทางปัญญา และนวัตกรรมใหม่ ๆ มาต่อยอดขยายผลเชิงธุรกิจ ให้เกิดเป็นมูลค่าเพิ่มผลประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม