วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์

มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ ศิษย์เก่าและประชาชนในท้องถิ่น นำผลวิจัย สิ่งประดิฐ์ ความคิด ตลอดจนความรู้และนวัตกรรมใหม่ ที่เรียนรู้จากตำรามาต่อยอดขยายผลเชิงธุรกิจให้เป็นมูลค่าเพิ่มผลประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

พันธกิจ

ประสานความร่วมมือ ระดมทรัพยากรทั้งภายในมหาวิทยาลัย ภาครัฐ เอกชน สมาคมธุรกิจ สถาบันการเงินให้เกิดเครือข่ายการพัฒนาความรู้ การปฏิบัติจริงในเชิงธุรกิจ อำนวยความสะดวกแก่ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ในการทำธุรกิจในการจัดตั้งบริษัทเริ่มเเรก ทั้งความรู้ระบบข้อมูลระบบโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกและระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ