ทำเนียบบุคลากร

 

 

 คณะกรรมการอำนวยการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
1  อธิการบดี  ประธาน
2  รองอธิการบดีกิจการพิเศษ รองประธาน
3  รองอธิการบดีบริหาร  กรรมการ
4  รองอธิการบดีวิชาการ  กรรมการ
5  รองอธิการบดีวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ
6  รองอธิการบดีวางแผนและพัฒนา กรรมการ
7  รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา กรรมการ
8   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ
9  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ
10  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ
11   คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ
12   คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ
13  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ
14  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ
15   ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น กรรมการ
16  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กรรมการ
17  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี กรรมการ
18   หัวหน้าหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ กรรมการและเลขานุการ
19  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการ

 

 คณะกรรมการดำเนินงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
1  รองอธิการบดีกิจการพิเศษ  ประธาน
2   ผู้ช่วยอธิการบดี “อาจารย์รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล”  กรรมการ
3  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี กรรมการ
4   หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กรรมการ
5  ดร.สุชานาถ พัฒนวงศ์งาม กรรมการ
6  ดร.กิตติวงศ์ สาสวด กรรมการ
7  นายกฤษฎา พลอยศรี กรรมการ
8  นายณัฐวุฒิ วราราช กรรมการและเลขานุการ
9  ว่าที่ร้อยตรีวิชิต ธานีวรรณ ผู้ช่วยเลขานุการ