ติดต่อเรา

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาราชภัฏราชนครินทร์

422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอหน้าเมือง

จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000

โทร 0-3851-5828 / 0-3853-5426-8 ต่อ 5253

โทรสาร 0-3851-5828